Comune di Ruinas

Ufitziu de sa limba Sarda

 

Su sindigu de Arruinas fait ischiri a sa populatzioni ca custu comunu at torrau a aberri s'ufitziu de sa limba sarda.

S'ufitziu aberrit su martis de is 8:00 a is 11:00.

Su sportellu linguisticu est a dispositzioni de cittadinus, maistus de iscola, professoris e istudentis po dogna informatzioni.

 

Avisu

 

Cursu de afabetizatzioni in Sardu

Lìtera

Mòdulu de iscritzioni a su cursu

 

Visualizza alcuni esempi di atti prodotti nella prima esperienza:

Avisu

AVISU Campègiu PORTO FERRO

AVISU cànoni de pesoni

AVISU piscina day

Avisu contributu po ispesas de viagiu

Modulu de arrechesta contributu po ispesas de viagiu

Avisu borsas de istudiu